Érdekmérlegelési teszt ingatlan kereső ügyfelek adatainak kezeléséhez Drahota Ingatlan - Budaörsi Iroda (székhely:Puskás Tiivadar út 14. tel: +36-70-770-7804, e-mail cím:iroda@drahotaingatlan.hu), mint adatkezelő(továbbiakban: adatkezelő)ezúton tájékoztatom az ingatlan kereső érintetteket a személyesadataiknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló (2016/679 EURendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzettérdekmérlegelési teszt eredményéről.


Az érdekmérlegelési tesztelvégzésének oka, hogy az adatkezelő a vele kapcsolatba lépett,eladó/kiadó ingatlant kereső személyek, érdeklődők adatait azadatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. E személyekkel azadatkezelő nincs szerződéses kapcsolatban. Az érdekmérlegelésiteszt során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét,valamint az érintett személynek a súlyozás ellenpontját képezőalapvető jogát, és a kettő összevetése alapján meg kellállapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.


Az érdekmérlegeléssel érintettszemélyes adatok: az ingatlant kereső érdeklődő neve, lakcíme(ha az érintett megadta), telefonszáma, email címe, és azérintett által a keresett ingatlanra vonatkozóan megadott adatok,paraméterek (különösen: ingatlan vételára, ingatlanelhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építésimódja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építésitelek területe).


Azadatkezelőingatlanirodaaz érintettek ingatlankereséssel kapcsolatos ingatlan keresési ésszemélyes adatainak rögzítését, az érintett által önkéntesenmegadott (telefonon keresztül, e-mailben vagy személyes elmondásalapján) paraméterek alapján rögzíti.


Az érdekmérlegelési tesz soránvizsgált kérdések:


1. Az adatkezelő céljaelérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adatkezelése?


Az adatkezelő azingatlan-közvetítésre szóló szerződés teljesítése céljábóllétre kell hozza a megbízója és az ingatlan után érdeklődővevő/bérlő kapcsolatát. Ennek során elengedhetetlen az ingatlantkereső személyek egyes személyes adatainak kezelése, mivel azadatkezelőnek be kell azonosítania az érdeklődőket, tudnia kellmilyen ingatlant keresnek, és tudnia kell kapcsolatot tartaniavelük.


2. Milyen jogos érdekbőlkezeli az adatkezelő az adatokat?


Az adatkezelő jogos érdeke,hogy a megbízójával kötött ingatlan-közvetítésre szólószerződést teljesítse, ennek során a megbízója és apotenciális vevő/bérelő közötti kapcsolatot létrehozza, ésennek érdekében az ingatlan után érdeklődő személytmegkeresse, vele kapcsolatot tartson.


3. Mi az adatkezelés célja,milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli azadatkezelői jogos érdek?


Az adatkezelő az érdeklődőkadatait abból a célból kezeli, hogy az érintettnekvásárlás/bérbevétel céljából az érintett által keresett,megadott feltételeknek megfelelő ingatlant keressen és ajánljon,és létrehozza az ingatlant eladni/bérbe adni kívánó és avásárolni/bérbe venni kívánó érdeklődő kapcsolatát.

Az adatkezelési célhozszükséges az érdeklődő nevén túl a kapcsolattartási adatok(lakcím/telefonszám/email cím) és az keresettingatlanra vonatkozóadatok tárolása, nyilvántartása.

Az adatkezelő jogos érdeke aszemélyes adatok kezelését annyi ideig igényli, amíg fennáll alehetőség, hogy az érintett által keresett ingatlan feltételeinekmegfelelő ingatant tud találni az érintett érdeklődőnek.


4. Melyek az érintettszemélyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?


Az ingatlan kereső érintettnekérdeke, hogy olyan ingatlant találjon, ami az általa meghatározottfeltételeknek megfelel. Ebben a tekintetben érdekei egybeesnek azadatkezelőérdekeivel, azaz hogy az ingatlant vásárolni/bérelni kívánószemélyek és az eladni/bérbe adni kívánó személyek kapcsolatalétrejöjjön.

Az érintettnek érdeke, hogycsak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék, azaz olyanadatokat melyekkel lehetővé válik a vele való kapcsolattartás azingatlan kereséssel, ajánlattal kapcsolatban, továbbá olyanadatait kezeljék, amely a keresett ingatlan feltételeittartalmazza.

Az érintett érdeke, hogy azadatait korlátozott ideig kezeljék, mivel elképzelhető, hogyidőközben már elállt a szándékától, vagy talált ingatlant,de nem tudott az adatkezelőnek jelezni, hogy adatai kezelését márnem kéri.

Az érintett érdeke, hogy azadatkezelő azadatait célhoz kötötten kezelje, és az adatkezelési céltóleltérően ne kezelje az adatokat.5. Arányos-e az érintettjogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?


Az érintett jogos érdekénekkorlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelőés az érintett érdeklődő között érdekegyezés is van abban atekintetben, hogy mindketten érdekeltek abban, hogy az adatkezelőaz érdeklődő által megadott feltételeknek megfelelő ingatlantaláljon, amelyhez a személyes adatok kezelése szükséges.

Az adatkezelőnemsérti meg a célhozkötöttség elvét, azaz csak a megfelelő ingatlan ajánlása, ésa kapcsolattartás, ill. a kapcsolat létrehozása okán kezeli azadatokat, egyéb célból nem kezelheti azokat (nem küld pl.marketing célú leveleket az érdeklődőnek).

Az adatkezelőnem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelésicélhoz. E tekintetben az érintett dönthet arról, hogy milyenelérhetőségeket ad meg, nem köteles valamennyi elérhetőségétközölni.

Az adatkezelőaz arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgybiztosítja, hogy meghatároz egy határidőt, amelynek lejárta utánaz érintett érdeklődő adatait automatikusan törli, nem szükségeshozzá az érintett törlési kérelme. Az érintett természetesenkérheti, hogy az adatkezelő az adatkezelést folytassa e határidőntúl is.

Az adatkezelőbiztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglaltérintetti jogok érvényesülését, ideértve különösen azadatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését,a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,vagy kezelésének korlátozását.


2018.05.25. 

Facebook
Google+
Telefon